Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Uitgangspunten en grondslagen
De begroting is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten en grondslagen:

  • De begroting moet structureel en reëel in evenwicht zijn.
  • De begroting is opgesteld op basis van lopende prijzen.
  • Er is rekening gehouden met 1,5% kostenstijging en 3% loonkostenstijging.
  • Er is een rekenrente gehanteerd van 1,5%. Over het eigen vermogen is geen rente meer berekend en de berekende rente bij de grondexploitaties is 0,58%. Vanwege het niet toerekenen van rente aan het eigen vermogen daalt het renteomslagpercentage van 1,5% naar 0,5%.  Een voorstel om de rente niet meer toe te rekenen aan het eigen vermogen is in voorbereiding maar vooruitlopend daarop zijn de financiële consequenties al meegenomen in de primaire begroting.
  • De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2020.

Nr.

Omschrijving programma

Lasten

Baten

Saldo

1

Inwoner

33.555

-5.056

28.499

2

Leefomgeving

18.310

-10.728

7.582

3

Bedrijvigheid

744

-487

258

4

Bestuur en organisatie

2.104

-260

1.845

Algemene dekkingsmiddelen

1.165

-42.401

-41.236

Overhead

6.570

-278

6.292

Subtotaal

62.448

-59.209

3.239

Mutaties reserves

0

-1.228

-1.228

Resultaat

62.448

-60.437

2.011

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22