Financiële begroting

Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden

Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden

Programma/Taakveld

2020

2021

2022

2023

2024

1 Inwoner

1.1 Preventie

5.1

Sportbeleid en activering

L

397

368

368

368

368

B

0

0

0

0

0

5.2

Sportaccommodaties

L

1.346

1.378

1.376

1.350

1.323

B

-432

-451

-451

-451

-451

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

L

523

432

332

182

182

B

-12

-12

-12

-12

-12

5.6

Media

L

519

523

523

523

510

B

0

0

0

0

0

6.2

Wijkteams

L

1.378

910

910

896

896

B

-67

-68

-68

-68

-68

7.1

Volksgezondheid

L

851

877

877

877

877

B

0

0

0

0

0

1.2 Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

L

55

56

56

56

56

B

0

0

0

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

L

1.322

1.230

1.230

1.230

1.230

B

-16

-16

-16

-16

-16

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

L

1.239

1.253

1.112

1.112

1.112

B

-157

-158

-158

-158

-158

1.3 Zorg en activering

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

L

1.871

1.894

1.794

1.793

1.793

B

-202

-200

-200

-200

-200

6.3

Inkomensregelingen

L

5.415

5.318

5.368

5.368

5.368

B

-3.982

-3.910

-3.910

-3.910

-3.910

6.4

Begeleide participatie

L

2.541

2.646

2.545

2.426

2.305

B

-115

-68

-71

-36

0

6.5

Arbeidsparticipatie

L

873

819

846

873

891

B

0

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

L

1.166

1.147

1.122

1.122

1.122

B

-13

-13

-13

-13

-13

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

L

6.127

6.008

6.068

6.068

6.068

B

-163

-160

-160

-160

-160

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

L

7.560

7.989

7.739

7.739

7.739

B

0

0

0

0

0

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

L

60

60

0

0

0

B

0

0

0

0

0

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

L

621

649

649

649

649

B

0

0

0

0

0

2 Leefomgeving

2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

L

17

14

14

14

14

B

0

0

0

0

0

2.1

Verkeer, wegen en water

L

3.039

2.926

2.922

2.918

2.914

B

-162

-163

-163

-163

-163

2.2

Parkeren

L

244

248

248

248

248

B

-63

-64

-64

-64

-64

5.5

Cultureel erfgoed

L

970

921

921

921

921

B

-56

-57

-57

-57

-57

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

L

1.447

1.528

1.524

1.520

1.512

B

0

0

0

0

0

7.5

Begraafplaatsen

L

1

1

1

1

1

B

0

0

0

0

0

8.1

Ruimtelijke Ordening

L

927

820

787

787

787

B

-440

-434

-434

-434

-434

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

L

4.757

4.313

6.013

825

807

B

-4.757

-4.313

-6.013

-825

-807

8.3

Wonen en bouwen

L

1.484

1.200

1.168

1.168

1.164

B

-500

-750

-600

-600

-600

2.2 Verstandig omgaan met natuur hulpbr...

7.2

Riolering

L

1.888

1.785

1.785

1.785

1.785

B

-2.286

-2.202

-2.202

-2.200

-2.221

7.3

Afval

L

2.186

2.170

2.170

2.170

2.170

B

-2.742

-2.729

-2.729

-2.729

-2.729

7.4

Milieubeheer

L

789

649

649

649

649

B

-31

-1

-1

-1

-1

2.3 Zorg voor veilige leefomgeving

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

L

1.232

1.339

1.369

1.400

1.432

B

0

0

0

0

0

1.2

Openbare orde en Veiligheid

L

439

396

365

380

365

B

-23

-15

-15

-15

-15

3 Bedrijvigheid

3.1 Bedrijvigheid

3.1

Economische ontwikkeling

L

256

282

282

282

282

B

0

0

0

0

0

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

L

282

283

283

283

283

B

-343

-319

-319

-319

-319

3.4

Economische promotie

L

193

170

168

168

168

B

-136

-150

-150

-150

-150

5.4

Musea

L

10

10

10

10

10

B

-18

-18

-18

-18

-18

4 Bestuur en organisatie

4.1 Bestuur

0.1

Bestuur

L

1.460

1.554

1.478

1.484

1.473

B

-7

-7

-7

-7

-7

4.2 Dienstverlening

0.2

Burgerzaken

L

500

550

580

604

557

B

-287

-253

-253

-253

-253

5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

5.1 Algemene dekkingsmiddelen

0.10

Mutaties reserves

L

267

0

0

0

0

B

-5.251

-1.228

-721

-664

-664

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

L

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

0.5

Treasury

L

-569

75

103

97

91

B

-85

-78

-78

-77

-77

0.61

OZB woningen

L

205

210

210

210

210

B

-3.937

-3.996

-4.098

-4.217

-4.353

0.62

OZB niet-woningen

L

24

24

24

24

24

B

-1.755

-1.776

-1.776

-1.776

-1.776

0.64

Belastingen Overig

L

79

88

88

88

88

B

-114

-101

-101

-101

-101

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

L

16

16

16

16

16

B

-34.205

-36.247

-36.413

-36.388

-36.957

0.8

Overige baten en lasten

L

72

742

1.308

2.533

3.698

B

-199

-203

-342

-506

-551

0.9

Vennootschapsbelasting

L

0

10

10

10

10

B

0

0

0

0

0

5.2 Overhead

0.4

Ondersteuning organisatie

L

6.813

6.570

6.455

6.361

6.361

B

-336

-278

-278

-278

-278

2020

2021

2022

2023

2024

Totaal lasten

62.894

62.448

63.867

59.586

60.528

Totaal Baten

-62.894

-60.437

-61.890

-56.864

-57.583

Saldo

2.011

1.977

2.722

2.945

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22