Financiële begroting

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

(Bedragen * € 1.000,00)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Vaste activa

Materiële vaste activa

62.278

64.705

62.762

62.183

61.638

61.112

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekking aan:

- overige verbonden partijen

245

245

245

245

245

245

Leningen aan:

- deelnemingen

5

5

5

5

5

5

Overige langlopende geldleningen

3.577

3.835

3.743

3.651

3.559

3.467

3.827

4.085

3.993

3.901

3.809

3.717

Totale vaste activa

66.105

68.790

66.755

66.084

65.447

64.829

Vlottende activa

Voorraden

Overige grond en hulpstoffen

-

-

-

-

-

-

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

-

-

-

-

-

-

Bouwgronden in exploitatie

-4.809

-2.990

622

-3.998

-3.763

-3.548

Overig onderhanden werk

0

-

-

-

-

-

-4.809

-2.990

622

-3.998

-3.763

-3.548

Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

0

-

-

-

-

-

Vorderingen

5.335

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.335

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Liquide middelen

5

-

-

-

-

-

Overlopende activa

643

700

700

700

700

700

Totaal vlottende activa

1.174

2.710

6.322

1.702

1.937

2.152

TOTAAL ACTIVA

67.279

71.500

73.077

67.786

67.384

66.981

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

(Bedragen * € 1.000,00)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Vaste passiva

Reserves

26.659

20.190

16.607

15.787

15.135

14.470

Gerealiseerd resultaat/prognose saldo

-3.510

-2.329

0

0

0

0

Eigen vermogen

23.149

17.861

16.607

15.787

15.135

14.470

Voorzieningen

4.907

4.808

4.558

4.446

4.406

4.423

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Onderh. leningen van financiële instellingen

26.175

27.933

26.015

24.097

22.178

20.860

Nieuw aan te trekken financiering

-

9.718

14.717

12.276

14.485

16.048

Waarborgsommen

-

-

-

-

-

-

26.175

37.651

40.732

36.373

36.663

36.908

Totaal vaste passiva

54.231

60.320

61.897

56.606

56.204

55.801

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Banksaldi

1.130

-

-

-

-

-

Kasgeldlening

6.000

5.180

5.180

5.180

5.180

5.180

Overige vlottende schulden

5.219

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

12.349

10.180

10.180

10.180

10.180

10.180

Overlopende passiva

699

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Totale vlottende passiva

13.048

11.180

11.180

11.180

11.180

11.180

TOTAAL PASSIVA

67.279

71.500

73.077

67.786

67.384

66.981

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22