Bijlagen

Bijlage 2: Overzicht verplichte beleidsindicatoren

Bijlage 2: Indicatoren BBV

Programma

Taakveld

Naam Indicator

Eenheid

Goirle

< 25.000 inwoners

Periode

5

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

5,73

nnb

2019

5

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

5,66

nnb

2019

5

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

433

nnb

2019

5

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van tot. loonsom + tot. kosten inhuur ext

19,4

nnb

2019

5

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

9,5

nnb

2019

2

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

per 10.000 jongeren

242

110

2019

2

1. Veiligheid

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

2,7

3

2018

2

1. Veiligheid

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners

3,6

3,7

2018

2

1. Veiligheid

Misdrijven - Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

1,7

2,1

2018

2

1. Veiligheid

Misdrijven - Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners

0,2

0,6

2018

3

3. Economie

Functiemenging

%

43,7

48,7

2019

3

3. Economie

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

151

159,2

2019

1

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

1,5

1,2

2018

1

4. Onderwijs

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

15

17

2018

1

4. Onderwijs

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

%

1,7

1,4

2018

1

5. Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

%

42,9

48,9

2016

1

6. Sociaal domein

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

556,5

664,2

2019

1

6. Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

%

0

1

2018

1

6. Sociaal domein

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

%

3

4

2018

1

6. Sociaal domein

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

%

2

1

2018

1

6. Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

%

69,7

69,6

2019

1

6. Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

190

194

2019

1

6. Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

170,5

148,1

2019

1

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

11,9

10,9

2019

1

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

%

1

1,1

2019

1

6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

%

0,4

0,5

2018

1

6. Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

per 10.000 inwoners

660

576

2019

1

7. Volksgezondheid en Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

122

136

2018

1

7. Volksgezondheid en Milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

6,7

Geen data

2018

5

8. Vhrosv

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

276

Geen data

2019

2

8. Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

6,4

9,3

2019

2

8. Vhrosv

Demografische druk

%

84,3

79,4

2020

5

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

742

749

2020

5

8. Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

831

827

2020

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22