Bijlagen

Bijlage 1b: Beleidsintensiveringen exploitatie

Bijlage 1b: Beleidsintensiveringen exploitatie

Beleidsintensivering

2021

2022

2023

2024

Toelichting (bedragen x € 1.000,-)

1 Inwoners

216

166

166

166

Kiemuur en bij Wies

30

30

30

30

Structureel voortzetten van pilot om personen met een psychische kwetsbaarheid in beeld te houden. Het is een wettelijke taak om een laagdrempelige inloope te hebben.

Buurtbemiddeling

10

10

10

10

Structureel maken van buurtbemiddeling als preventiemaatregel die bijdraagt aan het voorkomen van escalaties tussen buren, waardoor inwoners prettiger kunnen wonen in hun eigen huis. Voorkomt onnodige gezondheidsklachten en zorgkosten.

Coordinatie Taalhuis

15

15

15

15

Aanvullend budget voor coordinatiekosten waarmee uitvoering wordt gegeven aan het inclusiebeleid voor de doelgroep NT1.

Re-integratie

91

91

91

91

Salariskosten personeel - niet ten laste van reintegratiebudget.

Extra budget meedoenregeling

50

-

-

-

Meedoenregeling voor volwassenen

Schuldhulpverlening

20

20

20

20

Door wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 2021 komt er voor gemeenten een verplichting om signalen van betalingsachterstanden van oa. Woningcorporaties, energiebedrijven, waterleidingbedrijven en ziektekostenverzekeraars op te pakken.

Maatpact

100

Maatpact fase 3: € 40.000 projectkosten en € 60.000 zorgkosten

t.l.v. Reserve Sociaal Domein

-100

2 Leefomgeving

200

50

50

0

Uitvoering VTH beleid

50

50

50

-

De taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving nemen toe in verband met de voorbereiding op en de invoering van de Omgevingswet. Tijdelijke uitbreiding van 0,5 fte voor 2021-2023.

Energietransitie

110

-

-

-

t.l.v. reserve duurzaamheid

-110

-

-

-

Uitvoering programma Omgevingswet

150

Budget voor invoering Omgevingswet

3 Bedrijvigheid

-

-

-

-

Niet van toepassing

4 Bestuur en organisatie

76

46

46

46

GHO samenwerking, activiteiten

10

10

10

10

Budget voor het organiseren van activiteiten - samenwerking GHO.

Organisatieontwikkeling

30

-

-

-

In 2021 worden veranderingen om te komen tot de toekomstbestendige organisatie
geïmplementeerd. De doorontwikkeling van de organisatie vraagt begeleiding en training en coaching van teams, medewerkers en management.

Meerkosten KCC

30

30

30

30

Verbetering dienstverlening: ontwikkeling KCC.

Inwonerpanel

6

6

6

6

Met het inwonerpanel hebben we een nieuwe manier gevonden om de
mening van onze inwoners te peilen.

5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

94

37

37

37

Verbeteren informatievoorziening

10

10

10

10

De komende jaren willen we meer gegevensuitwisseling tussen applicaties en met (landelijke) voorzieningen mogelijk maken. We vergroten hiermee de kwaliteit van de gegevenshuishouding en we werken stapsgewijs aan een verbetering van de informatievoorziening.

GHO samenwerking (ICT)

25

-

-

-

We starten met de uitvoering van kleinere initiatieven uit onze GHO i-Visie, die afgelopen jaar is vastgesteld door het College.

Landelijke ontwikkelingen / Common Ground

20

20

20

20

We vergroten het eigenaarschap op het gebied van de informatievoorziening door mee te ontwikkelen in de richting van Common Ground.

Implementatie HR21

32

HR, structureel

7

7

7

7

Totaal nieuwe wensen

586

299

299

249

Onttrekking algemene weerstandsreserve

-

-

-

-

Totaal lasten nieuwe wensen

586

299

299

249

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22