Financiële begroting

Geprognosticeerde balans

Toelichting op investeringen (tot en met 2020)

Naast de nieuwe investeringen heeft de gemeente Goirle de afgelopen jaren investeringen gedaan in materiële vaste activa van zowel economische als maatschappelijk nut.

Boek-

Boek-

Totaal

waarde

waarde

Kapitaal-

bedragen x € 1.000,00

op 01/01

Afschrijving

Aflossing

op 31/12

Rente

lasten

Materiële vaste activa economisch nut

Gronden & Terreinen

2.199

0

0

2.199

11

11

Bedrijfsgebouwen

21.622

1.079

0

20.543

108

1.187

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

1.246

70

0

1.176

6

76

Machines, apparaten & installaties

2.654

359

0

2.295

13

372

Overige materiële vaste activa

2.531

429

0

2.102

13

442

Inv.ec.nut ter bestrijding van kstn heffing

21.760

670

0

21.090

109

779

Totaal materiële vaste activa economisch nut

52.012

2.607

0

49.405

260

2.867

Materiële vaste activa maatschappelijk nut

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

12.693

744

0

11.949

64

808

Machines, apparaten & installaties

0

0

Overige materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

Totaal materiële vaste activa maatsch. nut

12.693

744

0

11.949

64

808

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen deelnemingen

245

0

0

245

1

1

Overige langlopende geldleningen

3.835

0

92

3.743

26

26

Overige uitzettingen >1 jaar

5

0

0

5

0

0

Totaal financiële vaste activa

4.084

0

92

3.992

27

27

Totaal gemeente Goirle

68.789

3.351

92

65.346

351

3.702

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22