Financiële begroting

Geprognosticeerde balans

EMU saldo

 

Bedragen x € 1.000 

Omschrijving

2020

2021

2022

1

 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 

        -3.605

       -3.239

       -2.698

2

 Mutatie (im)materiële vaste activa 

       313

          -1.943

          -579

3

 Mutatie voorzieningen 

              112

          -250

          -113

4

 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 

       -2.492

      3.612

       -4.620

5

 Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop van (im)materiële vaste activa 

               -  

              -  

              -  

Berekend EMU-saldo

-1.538

-5.093

2.388

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22