Financiële begroting

Geprognosticeerde balans

Toelichting reserves en voorzieningen

Toelichting op de reserves
Aan de volgende reserves wordt rente toegevoegd tot en met 2020: algemene weerstandsreserve, dekkingsreserve kapitaallasten, reserve Turnhoutsebaan, reserve dekking kapitaallasten sportpark, reserve cultureel centrum, algemene reserve grondexploitatie, reserve bovenwijkse voorzieningen.
Vanaf 2021 is het voornemen om dit niet meer te doen en daarmee volgen we de aanbeveling van het BBV.
Voor nadere informatie over de reserves wordt verwezen naar de nota reserves en voorzieningen 2018 die door de raad in 2018 is vastgesteld. We komen in 2020 nog met een voorstel naar de gemeenteraad met een actuele nota waarin we voorstellen om vanaf 2021 geen rente meer toe te voegen aan het eigen vermogen.

Toelichting op de voorzieningen  

Voorziening pensioenen voormalige bestuurders
Deze voorziening is gevormd voor de verplichtingen in  het kader van de wet Appa.
De berekening van de hoogte van de voorziening is gebaseerd op de actuariële berekeningen die jaarlijkse worden opgesteld voor de onderbouwing van de storting in deze voorziening.
In de begroting 2021 wordt een bedrag van € 55.000 in deze voorziening gestort vanwege de toekomstige verplichtingen voor het huidige College.

Egalisatievoorziening tarieven riolering
De stand van de voorziening egalisatie tarieven riolering bedraagt op 1 januari 2021 naar verwachting   € 1.295.773 en dat blijft voorlopig zo omdat begrotingstechnisch de baten en lasten in evenwicht zijn.

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22