Financiële begroting

Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden

Toelichting op de verschillen tussen de begroting 2021 en de begroting 2020

Verschillen worden toegelicht op hoofdlijnen, per thema, vanaf € 25.000. We vergelijken hierbij de begroting 2020 (na wijzigingen t/m Burap 1) met de primaire begroting 2021 (zonder nieuw beleid).

Structurele gevolgen vanuit Burap 1 2020 zijn verwerkt in 2021, en worden hieronder niet nader uitgewerkt. Administratieve afwijkingen worden eveneens niet toegelicht.  Denk hierbij aan verschuivingen van salarislasten tussen thema's/ taakvelden of overheveling van budget van 2019 naar 2020 (leidt tot eenmalig budget in 2020).

Alleen verschillen die een beleidsmatige impact hebben worden toegelicht. Het betreft enkel autonome ontwikkelingen. Consequenties van nieuw beleid (beleidsintensiveringen) worden weergegeven per programma. (V) voordeel, (N) nadeel.

Programma 1 Inwoner

Lasten

Thema 1.1 Preventie

 • In het kader van het dekkingsplan 2020 is het waarderingssubsidie sport verlaagd met € 42.000;
 • Lagere kapitaallasten voor o.a. de sportaccommodaties vanwege de daling van de kapitaallasten omdat het renteomslagpercentage is verlaagd van 1,5% naar 0,5%.
 • Het subsidie aan Factorium is in 2021 met € 50.000 verlaagd in lijn met het dekkingsplan 2020;
 • In 2020 zijn eenmalige budgetten opgenomen voor de doorontwikkeling van 't Loket: € 288.500 V;
 • In 2020 zijn eenmalige budgetten meegenomen vanwege de overgehevelde budgetten van 2019 naar 2020: € 125.000 V;
 • Hogere kosten voor onderhoud van het sportpark: € 60.000 N;
 • Hogere bijdrage aan de GGD inclusief lokale accenten: € 26.000 N.

Thema 1.2 Onderwijs

 • Het budget voor de randvoorzieningen onderwijs is verlaagd van € 102.000 naar € 51.000 in lijn met het dekkingsplan 2020;
 • De kapitaallasten onderwijshuisvesting zijn lager vanwege de daling van de omslagrente van 1,5% in 2020 naar 0,5% in 2021.

Thema 1.3 Zorg en activering

 • Kapitaallasten van diverse gemeentelijke gebouwen o.a. Jan van Besouwhuis, zijn lager vanwege de daling van de omslagrente van 1,5% in 2020 naar 0,5% in 2021;
 • In 2020 zijn eenmalige budgetten geraamd vanwege de overheveling van budgetten van 2019 naar 2020: € 177.500 V;
 • Meedoenregeling: € 50.000 N;
 • Hogere bijdrage gemeenschappelijke regeling Diamantgroep inclusief nadelig saldo. Dit is gerelateerd aan de bijdrage die we hiervoor van het rijk krijgen: € 143.000;
 • Verlaging budget huishoudelijke verzorging: € 70.000 V ;
 • Hogere bijdrage voor de regionale jeugdzorg ad € 473.000 N.

Baten
Thema 1.1 Preventie
De raming van het rijk in het kader van de Spuk-regeling (compensatie btw sport) is verhoogd van
€ 75.000 naar € 100.000.

Programma 2 Leefomgeving

Lasten

Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik

 • In 2020 is er een budget opgenomen van € 180.000 voor de implementatie van de Omgevingswet. In de primaire begroting 2021 is dit niet opgenomen maar is een bedrag van € 150.000 meegenomen bij de wensen voor 2021.
 • De ramingen voor de grondexploitatie voor de Boschkens en Heisteeg wijken ieder jaar  fors af van die van het jaar ervoor. Dat heeft te maken met het vertalen van de grondexploitatie in de jaarschijven.
 • De raming voor de kapitaallasten is aanmerkelijk lager vanwege het lagere renteomslagpercentage.

Thema 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen

 • Aan riolering wordt € 120.000 minder toegerekend voor de kapitaalslasten, voornamelijk vanwege het lagere renteomslagpercentage (0,5% in 2021 t.o.v. 2% in 2020).
 • In 2020 is een eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de energietransitie: € 127.000 V.

Thema 2.3  Zorg voor een veilige leefomgeving
De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere bijdrage voor de Veiligheidsregio ad
€ 49.000 N.

Baten

Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik
Er wordt een hogere opbrengst leges Omgevingsvergunning verwacht vanwege nieuwbouw en aanleg zonneweides: € 250.000 V.

Programma 3 Bedrijvigheid
Er zijn geen grote afwijkingen te verklaren.

Programma 4 Bestuur

Thema 4.1 Bestuur
De lasten van dit thema zijn hoger, vanwege het te betalen wachtgeld aan een voormalig wethouder.

Thema 4.2 Dienstverlening
De lasten van dit thema zijn hoger, vanwege de kosten voor de 2e Kamer verkiezingen. Daarnaast wordt rekening gehouden met lagere opbrengst leges burgerzaken.

Programma 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead

Thema 5.1 Algemene Dekkingsmiddelen

Mutatie reserves
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen.
De verschillen tussen 2021 en 2020 zijn grotendeels incidenteel van aard.

Resultaat van de begroting
In de nota van Aanbieding in de Programmabegroting worden de tekorten in de meerjarenbegroting genoemd.

Treasury
De berekende rentelasten in de begroting 2021 zijn  aanmerkelijk lager omdat er geen rente meer wordt toegerekend aan het eigen vermogen.
Als gevolg daarvan is het renteomslagpercentage, dat wordt toegerekend aan de taakvelden, gedaald van 1,5% naar 0,5%.

OZB Woningen / OZB-niet Woningen / Belasting overig
De raming voor de ozb is verhoogd vanwege enerzijds de stijging vanwege het inflatiepercentage mei 2020-mei 2019 1,2% en anderzijds is rekening gehouden met volumegroei.

Algemene uitkering gemeentefonds
De raming voor de algemene uitkering en voor de integratie-uitkering is gebaseerd op de meicirculaire.

Overige baten en lasten
In de begroting is rekening gehouden met een stelpost voor nieuw beleid. Het betreft de kapitaallasten voor de nieuwe investeringen, hogere structurele budgetten en incidentele budgetten.
Daarnaast is een stelpost meegenomen die voortvloeit uit het dekkingsplan 2020.

Thema 5.2 Overhead
Het verschil tussen 2021 en 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door de eenmalige budgetten in 2020 € 185.000 V.

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22