Financiële begroting

Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden

Toelichting op de meerjarenbegroting 2021-2024

De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op:

  • Een stijging van de salarislasten met 3% vanwege de te verwachten generieke salariskostenstijging. Het percentage komt overeen met het percentage waarmee in de algemene uitkering rekening is gehouden.
  • Een stijging van de budgetten met 1,5% vanwege de te verwachten prijsstijging (inflatie).
  • Een stijging van de inkomsten van derden met 1,5% vanwege de te verwachten inflatie.
  • De vrijval van de kapitaallasten; de vrijval van de kapitaallasten voor de taakvelden 4_2 Onderwijshuisvesting, en 7_2 Riolering worden gecorrigeerd. Het voordeel van de lagere kapitaallasten wordt verrekend met de opbrengsten uit de daarvoor bestemde voorziening dan wel reserve.
  • Bij het taakveld 1.1. Crisisbeheersing en brandweer is de bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden en West Brabant geraamd op basis van de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio;
  • In de meerjarenraming is rekening gehouden met de kapitaallasten voor het infraplan wegen en daarnaast is rekening gehouden met de kapitaalslasten van € 400.000 in 2023 en € 800.000 in 2024 voor de (ver) bouw van het Mill Hill College.
  • Rekening is gehouden met de uitkomsten van de algemene uitkering op basis van de mei

-circulaire.

  • Ook is rekening gehouden met de te verwachte financiële effecten vanwege de herverdeling van het gemeentefonds. Voor 2022 is rekening gehouden met een nadeel van € 600.000 en vanaf 2023 structureel € 1,2 miljoen.
  • De extra uitkering in het kader van de jeugdzorg tot en met 2021 is structureel meegenomen in de meerjarenbegroting.
  • De financiële effecten van het dekkingsplan 2020 zijn in de meerjarenraming verwerkt. Het betreft de volgende posten:

Omschrijving/jaren 

2022

2023

2024

besparing budgetten jeugdzorg 

250

250

250

randvoorzieningen onderwijs

51

51

51

taakstellende bezuiniging formatie, bedrijfsvoering

75

150

150

waarderingssubsidie Sport 

41

41

41

huisvesting Stg. Jong, Mainframe 

0

45

45

toeristenbelasting 

11

22

22

subsidie Factorium

100

250

250

Totaal uit dekkingsplan 

528

809

809

 

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22