Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Complexen in exploitatie

De Boschkens (Goirle)

Boekwaarde 1-1-2020

  • € 4.629

Winstcapaciteit  (EW)

  • € 3.590

Doel

Voor fase 4C is een ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht. Met de ontwikkelaar is inmiddels een anterieure overeenkomst afgesloten
In 2020 wordt de bouw van de 41 woningen in Fase 5E voltooid. Daarna kan woonrijp worden gemaakt.
Voor fase 7 van Boschkens (het Barbara Benz Park) moet nog een definitieve verkaveling worden vastgesteld voordat kan worden gestart met het opstellen van een concept bestemmingsplan. Ook is een registratie van belangstellenden via de website gestart. Naar verwachting kan niet eerder dan in 2021 worden begonnen met het uitgeven van de vrije sector kavels.

Tijd

Totale afronding is voorzien in 2026.

Budget

In 2017 € 3.666.042 winst genomen.
In 2018 € 84.232.
In 2019 € 375.277.

Heisteeg (Ruimte voor Ruimte in Riel)

Boekwaarde 1-1-2020

  • € 160

Winstcapaciteit (EW)

  • € 5

Doel

28 kavels zijn verkocht aan de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Inmiddels zijn alle kavels in het totale plan verkocht. Na de zomer zal het totale plan woonrijp worden gemaakt en daarna zal de grondexploitatie voor Heijsteeg worden afgesloten.

Tijd

Totale afronding is voorzien in 2022.

Budget

In 2017 € 250.216 winst genomen.

De complexen Zuidrand, hoek Tilburgseweg - Kalverstraat , Maria Boodschap  en Bakertand in Goirle en Leyoever in Riel zijn projecten waar de gemeente faciliterend optreedt. De gemeente stuurt hier op het realiseren van haar beleidsdoelen ten aanzien van woningbouw door middel van de visie die inmiddels door de marktpartijen is opgesteld en door middel van het bestemmingsplan.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om mogelijke tegenvallers op te vangen zonder dat onmiddellijk invloed heeft op het beleid. Het gaat hierbij om de verhouding tussen de weerstandscapaciteit ( dit is de financiële ruimte die zonder ingrijpende beleidswijzigingen beschikbaar is ) en de aanwezige risico's.

Ratio weerstandsvermogen grondexploitatie

=

Weerstandscapaciteit

=

4.149

=

14,9

Risico’s

278

Wanneer het weerstandsvermogen tussen de 1 tot 1,4 maal ( ratio ) groter is dan de benodigde weerstandscapaciteit wordt gesproken van een gezond of ruim voldoende weerstandsvermogen. Gelet op de uitkomst is er sprake van een uitermate gezond weerstandsvermogen. In vergelijking met de jaarrekening 2019 ligt de ratio aanmerkelijk hoger omdat voorlopig het risico van de kosten voor de geluidswal niet meer is meegenomen.

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22