Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Overzicht kapitaallasten en onderhoudslasten

Wegen

Beleidskader
Met de vaststelling van het Wegenbeleidsplan 2014-2023 is het beleid verschoven van grootschalige renovaties naar groot en dagelijks onderhoud op kwaliteitsniveau B.
We verwachten eind 2020 een geactualiseerde versie van het wegenbeheerplan voor te leggen aan de gemeenteraad.

Hoe is het beleid vertaald in de begroting?
De beheerbudgetten zijn door de accentverschuiving in omvang gestegen en de investeringsbudgetten zijn gedaald. In de begroting zijn budgetten opgenomen voor beheer en onderhoud van wegverhardingen, bermen/terreinen, wegmarkeringen, civieltechnische werken. Daarnaast zijn ramingen opgenomen voor de uitvoering van de straatreiniging en gladheidsbestrijding

Verwachte staat van onderhoud
De verwachting is dat ook voor 2021 veel klein onderhoud en reparaties nodig zijn door de aanhoudende natte periodes en voortdurende droogte, maar dat desondanks de wegen  in 2021 blijven voldoen aan de gestelde  beeldkwaliteit B, zonder achterstallig onderhoud en binnen de begroting.

Openbare verlichting

Beleidskader
Het beheer en onderhoud van de openbare verlichting staat beschreven in het beleidsplan Openbare verlichting 2012-2015. Dit plan is niet meer actueel en in 2020/2021 zal een  nieuw beheerplan worden vastgesteld.

Hoe is het beleid vertaald in de begroting?
In de begroting zijn ramingen opgenomen voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting.

Verwachte staat van onderhoud
Er is sprake van een lichte achterstand in onderhoud. De verwachting is dat dit in 2021 wordt ingehaald en dat het restant  wordt aangepakt in combinatie met de geplande infraprojecten.

Riolering en water
 
Beleidskader
In december 2014 is het beleidskader voor Riolering en water vastgesteld. Dit betreft het Gemeentelijk Rioleringsplan. In december 2020 wordt een nieuw beleidskader voor water en riolering aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. Dit betreft het Programma Water en Riolering 2021-2025.

Hoe is het beleid vertaald in de begroting?
In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en onderhoud van riolering en water overeenkomstig het kostendekkingsplan van het Programma Water en Riolering 2021-2025.

Groen

Beleidskader
In september 2014 is het Beheerplan openbaar groen 2015-2025 vastgesteld. Daarin staat dat voor het totale beheerareaal een kwaliteitsniveau B is vastgesteld, conform de beleidsnota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) uit 2011.

Hoe is het beleid vertaald in de begroting?
In het Beheerplan wordt onderscheid gemaakt tussen dagelijks onderhoud en groot onderhoud en vervangingen. Daarnaast zijn ramingen opgenomen voor de uitvoering van herinrichtingen waarbij de inrichting ingrijpend verandert.
In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en onderhoud van het openbaar groen, onderverdeeld in de posten Voorbereiding en beleid, Groenonderhoud, Bomen, Bermen en sloten en Molenpark.

De beheerbudgetten zijn als gevolg van areaalvergroting in omvang gestegen en de investeringsbudgetten gedaald.
Het onderhoud aan het openbaar groen wordt maandelijks getoetst aan het kwaliteitsbeleid niveau B. Het openbaar groen voldoet aan de gestelde beeldkwaliteit B.
In 2019 was er sprake van een plaag van eikenprocessierupsen. De bestrijding van die rupsen heeft veel extra geld gekost en dat geldt ook voor 2020.
In de begroting 2021 is structureel rekening gehouden met een budget van € 50.000.

Speelruimte

Beleidskader
De Nota Speelruimte is vastgesteld in 2013. Hoewel de termijn  5 jaar was, van 2013-2018, is het plan nog altijd vigerend. In de nota zijn ramingen opgenomen voor zowel het beheer en onderhoud als voor de afschrijvingen van toestellen.

Hoe is het beleid vertaald in de begroting?
In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en onderhoud van de speeltoestellen.
De speelplekken worden jaarlijks gekeurd op veiligheid en daar waar nodig worden aanpassingen gedaan. Ook vinden tussentijdse controles plaats en worden kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Voor toestellen die afgeschreven zijn (financieel en/of technisch), worden vervangingsinvesteringen gereserveerd.

Gebouwen

Beleidskader
het begeer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen staat beschreven in het gebouwenbeheerplan Gemeente 2017-2026.
In december 2020 zal een nieuw Gebouwenbeheerplan worden vastgesteld.

Hoe is het beleid vertaald in de begroting
In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en dagelijks onderhoud van de gemeentelijke gebouwen.
De uitgaven voor het groot onderhoud lopen via de daarvoor gevormde voorziening onderhoud gemeentegebouwen.

Inclusief de nieuwe investeringen heeft de gemeente Goirle de volgende (kapitaal)lasten opgenomen in de begroting:

Overzicht kapitaallasten en onderhoudslasten (bedragen x € 1.000,-)

2021

2022

2023

2024

Wegen, straten en pleinen

1.875

1.939

2.004

2.071

Exploitatielasten onderhoud

996

996

996

996

Kapitaallasten bestaand beleid

811

807

803

800

Kapitaallasten nieuw beleid

68

136

205

275

Verlichting

265

265

265

265

Exploitatielasten onderhoud

218

218

218

218

Kapitaallasten bestaand beleid

40

40

40

40

Kapitaallasten nieuw beleid

7

7

7

7

Groen

1.411

1.411

1.411

1.410

Exploitatielasten onderhoud

1.390

1.390

1.390

1.390

Kapitaallasten bestaand beleid

21

21

21

20

Kapitaallasten nieuw beleid

0

0

0

0

Speelplaatsen

80

77

73

64

Exploitatielasten onderhoud

35

35

35

35

Kapitaallasten bestaand beleid

42

39

35

26

Kapitaallasten nieuw beleid

3

3

3

3

Riolering

1.702

1.756

1.809

1.859

Exploitatielasten onderhoud

976

976

976

976

Kapitaallasten bestaand beleid

726

726

724

720

Kapitaallasten nieuw beleid

0

54

109

163

Totaal

5.333

5.448

5.562

5.669

 

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22