Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Ratio weerstandsvermogen

De weerstandscapaciteit bedraagt zo’n € 7,3 miljoen en wordt primair gevoed vanuit:
-   De algemene weerstandsreserve;
-   Stille reserves: overwaarde op panden, gronden en financiële bezittingen;
-   Onbenutte belastingcapaciteit: indicatie voor mogelijke vergroting van inkomsten.

De ingeschatte risico’s zijn nader gespecificeerd in de risicokaart. De totale omvang van de risico’s bedraagt zo’n € 3,5 miljoen en doen zich primair voor in het sociaal domein.
De top 3 aan risico’s zijn:
1. Jeugdzorg
2. (Ziekteverzuim) personeel

3. Maatschappelijke voorziening WMO

De ratio weerstandsvermogen wordt berekend voor de financiële positie van de gemeente als totaal en specifiek voor de grondexploitatie

Ratio weerstandsvermogen gemeente

=

Weerstandscapaciteit

=

7.273

=

2,024

Risico’s

3.594

De ratio weerstandsvermogen is redelijk. De ratio stijgt omdat de stille  reserves zijn gestegen door rekening te houden met de financiële afwikkeling van de aandelen TWM in 2021. Op basis van onze Nota weerstandsvermogen en risicomanagement wordt voor de berekening van de ratio 60% genomen van de in beeld gebrachte risico's omdat niet alle risico's zich tegelijkertijd voordoen.
Voor 2021 achten wij de genoemde risico's reëel, reden waarom we nu het totale bedrag van de risico's meenemen in de berekening.

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22