Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kengetallen: inzicht in financiële positie van de gemeente

Voor de signaleringswaarden sluiten we aan bij de waarden zoals deze door toezichthouders bij gemeenten wordt gehanteerd.

Netto schuldquote :

 • Niveau van schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen.    
 • Fluctuaties in rentelast en aflossingen, bijvoorbeeld als gevolg van renteontwikkelingen, hebben een beperkte impact op de totale exploitatie van de gemeente Goirle.

Solvabiliteitsratio:

 • Mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
 • De gemeente is in voldoende mate in staat om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

Grondexploitatie:

 • De financiële impact van de   grondexploitatie op de financiële positie van de gemeente.
 • De resultaten in de grondexploitaties zijn zeer positief.
 • De gemeente is nauwelijks afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de grondexploitatie.

Structurele exploitatieruimte:

 • De mate waarin de gemeente in staat is zijn eigen lasten te dragen.
 • In meerjarig opzicht is er sprake van forse tekorten.

Belastingcapaciteit:   

 • De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten.
 • De gemeente heeft ruimte om – indien er aanleiding ontstaat om de inkomsten te vergroten – de lokale belastingen te verhogen.

Algemene conclusie
Vier financiële kengetallen laten een positief beeld zien van de financiële positie van de gemeente. Deze vier laten een laag tot gemiddeld risico zien, met de nadruk op laag. De solvabiliteitsratio daalt aanzienlijk vanwege de tekorten van 2018 en 2019 en zal verder dalen door het verwachte negatieve resultaat 2020. De structurele exploitatieruimte laat forse tekorten zien. Uitgangspunt blijft echter om te komen tot een sluitende en reëel in evenwicht zijnde meerjarenbegroting.

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22