Paragrafen

Paragraaf Financiering

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte is bepaald op basis van mutaties in de geprognosticeerde balans ultimo 2021.
Voor zover de financieringsbehoefte past binnen de kasgeldlimiet worden kasgeldleningen aangetrokken. Indien de financieringsbehoefte groter is dan de kasgeldlimiet wordt afgewogen of het nodig is om een nieuwe langlopende lening af te sluiten.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging c.q. onttrekking aan reserves

-3.098

bij: afschrijving materiële vaste activa

3.349

af: investering materiële vaste activa

-1.460

Financiële vaste activa - ontvangen aflossing leningen

90

Mutatie voorraden incl. bouwgronden in exploitatie

-3.612

Mutatie voorzieningen

-250

Vaste schulden aflossing

-1.918

Financieringsbehoefte

-6.899

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22