Paragrafen

Paragraaf Financiering

Financiële risico's in beeld

Risico

Norm

Toelichting

Renterisico vlottende schuld

Kasgeldlimiet: 8,5% van begrotingstotaal

Kasgeldlimiet: € 5,4 miljoen
Wanneer de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden dan dient de kortlopende schuld te worden omgezet in een langlopende schuld.

Renterisico vaste schuld

Renterisiconorm: 20% van de stand van de vaste schuld per 1 januari

Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de langlopende geldlening in enig jaar moet worden geherfinancierd. De gemeente Goirle voldoet aan de renterisiconorm. De norm wordt niet overschreden.

Kredietrisico

  • Risico uit hoofde van door de gemeente verstrekte leningen en uitgezette beleggingen. Het risico bestaat dat de vrijvallende gelden (bij aflossing) niet tegen een gelijk rentepercentage kunnen worden belegd.
  • Risico ten aanzien van verstrekte gemeentegaranties (borgstellingen). Garanties dienen voort te vloeien uit gemeentelijke taken. Het verstekken van een gemeentegarantie geschiedt bij raadsbesluit en wordt voor komend jaar niet verwacht.

Berekening renterisiconorm (bedragen x € 1.000,-)

2021

2022

2023

2024

1a

Renteherziening op vaste schuld o/g

0

0

0

280

1b

Renteherziening op vaste schuld u/g

0

0

0

0

2

Netto renteherziening op vaste schuld (1a – 1b)

0

0

0

280

3a

Nieuw aangetrokken vaste schuld

14.871

12.340

14.626

16.265

3b

Nieuw uitgezette lange leningen

0

0

0

0

4

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a – 3b)

14.871

12.340

14.626

16.265

5

Betaalde aflossingen

1.918

1.918

1.918

1.319

6

Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

1.918

1.918

1.918

1.319

7

Renterisico’s op vaste schuld (2 + 6)

1.918

1.918

1.918

1.599

Berekening renterisiconorm

8

Begrotingstotaal per 1 januari

63.567

63.567

63.567

63.567

9

Het vastgestelde percentage ter zake

20

20

20

20

10

Renterisiconorm (8 x 9)

12.713

12.713

12.713

12.713

11

Ruimte boven/ onder renterisiconorm (10 – 7)

10.795

10.795

10.795

11.114

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22