Paragrafen

Paragraaf Financiering

Rente-omslag (ook wel rekenrente) en renteresultaat

  • Voor de berekening van de renteomslag volgen we de methodiek uit de BBV notitie rente 2017.
  • We berekenen geen rente meer over het eigen vermogen.
  • De renteomslag voor 2021 bedraagt 0,51%. Dit ronden we af op 0,5%.
  • De  rente wordt door middel van de renteomslag via de kapitaallasten doorberekend aan de taakvelden.
  • Het renteresultaat op het taakveld treasury is een algemeen dekkingsmiddel.

Rente schema voor 2021 (bedragen x € 1.000)

De rentelasten over de korte en lange financiering

            387

De rentebaten over de korte en lange financiering

             -46

Saldo rentelasten en rentebaten

             341

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

            -16

De rentebaten van verstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan
het betreffende taakveld moet worden
toegerekend

                8

             -8

Aan taakvelden toe te rekenen  rente

             349

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

       -340

Renteresultaat op het taakveld Treasury

9

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22