Beleidsbegroting

Programma 2 Leefomgeving

 • Er wordt eens in de twee jaar een onderzoek gedaan naar het gevoel van veiligheid onder de inwoners.
 • Het Bibobbeleid is up to date en wordt actief uitgevoerd.
 • Het Damoclesbeleid is up to date en wordt actief uitgevoerd.
 • Er wordt deelgenomen aan bewonersinitiatieven die bijdragen aan een veilige woon- en werkomgeving. Te denken valt daarbij aan BuurtWhatsapp- en buurtpreventiegroepen.
 • Er wordt actief samengewerkt met veiligheidspartners op casusniveau om de overlast van personen met verward gedrag tegen te gaan.
 • Er wordt actief samengewerkt met veiligheidspartners op casusniveau om ondermijning tegen te gaan.
 • We verhogen de weerbaarheid van de eigen ambtelijke organisatie en van onze inwoners, ondernemers en verenigingen tegen ondermijning.
 • Er wordt met de veiligheidspartners jaarlijks een gezamenlijke communicatiekalender gemaakt om samen de inwoners en bedrijven te informeren en te betrekken bij actuele veiligheidsthema’s.
 • We voeren het VTH-beleid uit dat is vastgesteld door het college en de raad om het vertrouwen van inwoners en ondernemers in onze organisatie te verbeteren, de veiligheid van de leefomgeving te vergroten, onze communicatie te verbeteren en het naleefgedrag te verhogen. De volgende acties worden daarvoor uitgevoerd:
 • De APV is up to date en wordt actief uitgevoerd.
 • We draaien proefprojecten voor de nieuwe Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen).
 • We sluiten aan op het landelijke omgevingsloket DSO. Daarvoor ontwikkelen we vragenbomen, aanvraagformulieren en indieningsvereisten. Hiermee verkorten we de doorlooptijd van omgevingsvergunning aanvragen en digitaliseren we de werkomgeving met nieuwe standaardbrieven in helder taalgebruik.
 • We verplaatsen alle bestaande en nieuwe regels over de fysieke leefomgeving naar het omgevingsplan.
 • We ontwikkelen een systeem waarmee we onze eigen werkwijzen, werkinstructies en (juridische) processen kunnen auditen.
 • We communiceren beter met burgers en ondernemers: verschaffen duidelijkheid over regelgeving, managen verwachtingen, passen pre-mediation toe.
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22