Beleidsbegroting

Programma 2 Leefomgeving

  1. In 2021 zamelen we maximaal 60 kg restafval per persoon per jaar in.
  2. Ook in de toekomst kan de bodem voor uiteenlopende functies duurzaam worden gebruikt.
  3. Duurzame initiatieven van burgers willen wij stimuleren en faciliteren door middel van (landelijke) subsidies en leningen.

Klimaat mitigatie

  1. Wij streven naar 25% duurzame energie opwekking in 2030.

Klimaatadaptatie

  1. De fysieke leefomgeving, waaronder ook de openbare ruimte is klimaatbestendig en water robuust ingericht.

Water en Riolering

  1. Er wordt op planmatige en doelmatige wijze invulling geven aan de waterzorgplichten van de gemeente, daarbij inspelend op de komst van de nieuwe Omgevingswet en klimaatadaptatie.
  2. Binnen gerelateerde projecten naast wateroverlast en milieuoverlast ook bijdragen aan de andere klimaatthema’s droogte, hittestress en overstroming door meekoppelkansen te benutten en belanghebbenden bij elkaar te brengen.
  3. Bij uitvoeringsprojecten omgevingsgericht te werk gaan en meekoppelkansen benutten.
  4. In (potentiële) wateroverlastgebieden en gebieden met gunstige condities voor hemelwaterinfiltratie betrekken we burgers en bedrijven actief bij wateropgaven. Bij nieuwe ontwikkelingen dagen we burgers en bedrijven uit om met stedelijk water de omgeving een impuls te geven.

Biodiversiteit

  1. We leggen de focus op meer vergroening. De gemeente kan dit stimuleren en faciliteren.  In het openbaar groen willen wij biodiversiteit bevorderen.
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22