Beleidsbegroting

Programma 2 Leefomgeving

 • De invoering van de Omgevingswet is met 1 jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet ronden we in 2021 de omgevingsvisie af  zodat deze ter besluitvorming kan worden aangeboden aan de gemeenteraad. De leidraad voor het omgevingsgesprek en experimenteren met verschillende vormen van participatie wordt verder uitgerold en aangepast aan de huidige situatie. Hierbij ligt de nadruk op het toevoegen van vormen voor het voeren van een (digitaal) omgevingsgesprek. We werken in GHO en regionaal verband samen waar dat kan en delen kennis op andere vlakken.  Er is bijzondere aandacht voor de onderdelen vergunningverlening en het Digitaal Stelsel (DSO) omdat deze onderdelen op 1 januari 2022 operationeel moeten zijn.  
 • We evalueren de aanpak van de bestrijding processierups en  voeren aanpassingen door voor het vervolg, als dit nodig is. De bestrijding blijft doorgaan.
 • Het bomenonderhoud wordt duurder als gevolg van droogte en stormschade (klimaateffecten).
 • We zetten meer in op biodiversiteit bij onderhoud en vervanging van openbaar groen.
 • We bereiden de plannen voor de Ecologische verbindingszone Bels Lijntje voor, uitgevoerd samen met gemeente Tilburg, met behulp van Provinciale subsidie.
 • We stellen een voorstel op voor de vormgeving van onze gebiedsopgave A58.
 • We werken samen met inwoners aan groenere (openbare) speelruimtes en ondersteunen scholen om met behulp van subsidie van de Provincie groene schoolpleinen te realiseren.
 • We stellen een nieuw kapbeleid op in samenhang met integraal klimaatbeleid, passend binnen de Omgevingswet.
 • We actualiseren het speelbeleid, op basis van recente demografische gegevens, en passend binnen de Omgevingswet.
 • We maken afspraken met de woonstichting Leystromen over de verduurzaming en het levensloopgeschikt maken van huurwoningen.
 • We vertalen de Woonvisie 2019 in een actuele prioritering voor woningbouwlocaties.
 • We leveren nieuwbouwwoningen op in verschillende categorieën en typologieën.
 • We gaan verder met het evalueren van het uitvoeringsprogramma van het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (gestart in 2020) en leggen een voorstel voor aan de raad over de uitvoeringsactiviteiten / prioriteiten en financiering daarvan voor de periode 2020-2025.
 • We leggen de raad voorstellen voor om fietsroutes nog veiliger en aantrekkelijker te maken voor de traditionele en de moderne gebruiker (elektrische fietsen).
 • We maken een strategische oplaadpuntenkaart.
 • We maken samen met de scholen in Goirle, en de omwonenden, een verkeersveiligheidsplan voor de schoolomgeving.
 • We stellen een gemeenschappelijk uitvoeringskader VTH vast voor alle taken van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, mede vanuit de invoering van risicogericht en informatiegestuurd toezicht.
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22