Beleidsbegroting

Programma 2 Leefomgeving

 • We ronden het onderzoek af naar de wijze waarop de milieustraat het beste kan bijdragen aan het doel om 60 kg restafval per persoon in te zamelen en vertalen de conclusies in acties.
 • We nemen bodembeleid op in de omgevingsvisie.
 • We stellen een gemeenschappelijk uitvoeringskader VJT vast voor alle taken van de OMWB, mede vanuit de invoering van risicogericht en informatiegestuurd toezicht.

Klimaat mitigatie

 • We stellen een Transitievisie warmte op.
 • We herijken het (financieel) instrumentarium voor de stimulering van het verduurzamen van woningen, waaronder een voorstel om leges te vergroenen.
 • We beginnen een energieloket, waar burgers terecht kunnen met hun vragen over verduurzaming van hun woning.
 • We leggen zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen die daar geschikt voor zijn.
 • Samen met de regiogemeenten (REKS) en initiatiefnemers onderzoeken we de haalbaarheid van grootschalige duurzame energieopwekking in Goirle.
 • We geven uitvoering aan het samenwerkingsconvenant dat is gesloten met Duurzaam Riel Goirle.

Klimaatadaptatie

 • We leggen de gemeenteraad een voorstel voor, voor vaststelling en implementatie van uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.

Water en Riolering

 • We geven uitvoering aan het programma Water en Riolering, welke in december 2020 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad.

Biodiversiteit

 • We gaan de bermen op meer ecologische wijze beheren.
 • We zaaien biodiverse bloemen- en kruidenmengsels in.
 • Er worden bijenhotels geplaatst met in de directe omgeving ook bloemenmengsels in de grasbermen.
 • Er volgt communicatie naar inwoners over klimaatverandering en biodiversiteit via onder andere social media.
Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22