Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Lasten

Baten

 • Algemene uitkering gemeentefonds

5

36.247

 • Lokale heffingen, vrij besteedbaar

5.787

 • Overige algemene dekkingsmiddelen

72

225

  • Dividend (paragraaf verbonden partijen)

32

  • Saldo van de financieringsfunctie (paragraaf financiering)

-9

  • Onvoorzien

72

  • Overige algemene dekkingsmiddelen

202

Totaal algemene dekkingsmiddelen

77

42.259

 • Lokale heffingen zonder bestedingsdoel: OZB (woningen en niet-woningen) en precariobelasting.
 • Voor het bepalen van de hoogte van de post onvoorzien gaan we uit van € 3,00 per inwoner.
 • De gemeente Goirle draagt vennootschapsbelasting af over de winsten die behaald worden uit de grondexploitatie. We hebben in 2021 een raming opgenomen van € 10.000 voor de af te dragen vennootschapsbelasting.
 • De raming ad € 202.000 heft o.a. betrekking op enkele stelposten vanuit het dekkingsplan 2020 en het betreft bv. de taakstellende bezuiniging op de bedrijfsvoering die voor 2021 € 150.000 bedraagt;
 • De algemene uitkering is opgebouwd uit een algemeen deel, aangevuld met een aantal decentralisatie- en integratie-uitkeringen. In onderstaande tabel wordt deze opbouw in beeld gebracht.  Vanuit de algemene uitkering betalen we rechtstreeks een bedrag voor de taken die door of namens de VNG worden uitgevoerd.

2021

2022

2023

2024

Algemene uitkering ( x € 1.000)

31.346

32.151

32.767

33.405

Integratie- en decentralisatie uitkeringen

376

415

442

442

Impuls brede scholen combinatiefuncties

103

103

103

103

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

58

58

58

58

Voorschoolse voorziening peuters

35

35

35

35

Vergoeding raadsleden kleinere gemeenten

78

78

78

78

Armoedebestrijding kinderen

71

71

71

71

Inburgering

31

70

77

77

Integratie uitkering sociaal domein

4.525

4.447

4.379

4.310

Voogdij/ 18+

1.841

1.841

1.841

1.841

Participatie

2.684

2.606

2.538

2.469

Totaal uitkering gemeentefonds

36.247

37.013

37.588

38.157

In de raming voor de algemene uitkering is rekening gehouden met de eenmalige bijdrage van
€ 182.500 omdat de opschalingskorting voor 2021 niet wordtt toegepast. De bijdrage voor 3 jaar vanwege de tekorten in de jeugdzorg zijn in de meerjarenbegroting structureel meegenomen.

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22