Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

1.1   We realiseren een integrale beleidsvisie sociaal domein voor de periode 2022 - 2026.
1.2   We starten een nieuwe aanbesteding voor de algemene voorzieningen voor (school)maatschappelijk werk, welzijnswerk, dementieconsulenten en jeugdwerk. Nieuwe contracten gaan in per juli 2021.
1.3   We maken een beleidsnota cultuur die we begin 2021 aan de raad ter besluitvorming voorleggen.
1.4   We zorgen samen met (sport)partners in Goirle voor de uitvoering van de ambities in het in 2020 gesloten Lokale Sportakkoord.
1.5   Wij blijven burgerinitiatieven stimuleren.
2.1   We maken een plan voor een duurzame, effectieve aanpak om eenzaamheid te doorbreken, die aansluit bij de lokale omstandigheden en behoeften.
2.2   We zetten in op een rookvrije omgeving met als doel bewustwording onder inwoners vergroten.
3.1   We implementeren in 2021 de resultaten van de pilot Smart Start Goirle, die zich richt op onderwijsachterstanden en voorzieningengebruik.

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22