Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

1.1   De instroom naar beschermd wonen en maatschappelijke opvang neemt af en uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang neemt toe.
1.2   Er wordt een voldoende gescoord op alle onderdelen in de cliëntervaringsonderzoeken Jeugd, Participatie en Wmo.
2.1   Het aantal begeleidingen naar werk en het aantal begeleidingen naar onbetaalde arbeid nemen toe.
2.2   Het aantal jongeren tot 27 jaar die gebruik maken van een uitkering en binnen 4 maanden betaald of onbetaald werk, scholing of begeleiding of zorg ontvangen neemt toe.
2.3   Het aantal vergunninghouders dat binnen 3 maanden na huisvesting start met een inburgeringstraject, gerekend vanaf 1 juli 2021 neemt toe.

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22