Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

1.1   Het Lokaal Opgave Team gaat met een groot aantal maatregelen zorgen voor meer grip op de uitgaven, terugdringen van tekorten en monitoring.
1.2   Door middel van een pilot experimenteren we met de nieuwe organisatiestructuur voor de toegang sociaal domein en nemen op basis van een evaluatie een besluit hoe deze te organiseren voor de komende jaren. Zorg en ondersteuning is meer dan voorheen gericht op de eigen kracht van de inwoner en preventieve activiteiten.
1.3   We sturen actief op de inzet van sociaal netwerk, eigen kracht en het benutten van algemene voorzieningen, zodat minder toeleiding naar maatwerkvoorzieningen noodzakelijk is.
1.4   We werken de actiepunten uit de regiovisie beschermd wonen, maatschappelijke opvang, preventieve GGZ en verslavingszorg uit.
1.5   Als koplopergemeente ontwikkelen we het thema onafhankelijke cliëntondersteuning verder door.
1.6   We implementeren de nieuwe wet Inburgering en een vernieuwende aanpak op het gebied van inburgering . Deze nieuwe wet gaat in per 1 juli 2021.
1.7   We geven uitvoering aan het plan voor een sluitende aanpak van het integratievraagstuk van  
  vergunninghouders .
1.8   We nemen deel aan fase 3 van het regionale project Maatpact.
1.9   We geven uitvoering aan het regionale programma “Samen met de Jeugd”.

2.1   We implementeren een meedoenregeling voor volwassenen.
2.2   We intensiveren de voorlichting over het minimabeleid met name ook gericht op groepen die nu
  nog nauwelijks bereikt worden.
2.3   We verbeteren de communicatie op hulp bij financiële problemen.
2.4   We richten als pilot een vrij toegankelijk spreekuur in voor hulp bij financiële problemen in

samenhang met het spreekuur binnen ’t Loket.

2.5   We implementeren een plan voor vroegsignalering van schulden gebaseerd op de
  mogelijkheden die de gewijzigde Wet schuldhulpverlening biedt.
2.6   We continueren de aanpak via Goirle aan de Slag.  
2.7   We werken in de regio samen in de aanpak van jeugdwerkloosheid en ondersteuning van
  kwetsbare jongeren en vervlechten deze aanpak met ’t Loket.
2.8   We doen een brede intake, waarin we alle leefgebieden van de inburgeringsplichtige in beeld

brengen.

2.9   We ontwikkelen in regionaal verband duale trajecten op het gebied van inburgering, waarin het  
  leren van de taal en participatie samengaan.

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22