Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

1.1   Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is neemt af
1.2   Het aantal vroegtijdige schoolverlaters VO+MBO neemt niet toe.

1.3   Het percentage kinderen dat gebruik maakt van een Voor- en Vroegschoolse Educatie aanbod  

neemt toe.

3.1   Het aantal laaggeletterde volwassenen neemt niet toe.

Deze pagina is gebouwd op 09/25/2020 09:31:59 met de export van 09/25/2020 09:23:22